Tema

Power-to-X

Hvad betyder Power-to-X?

Strøm fra vedvarende energikilder og særligt havvind rummer et enormt potentiale i forhold til at reducere CO2-udledninger. Men det kræver teknologier, der gør det muligt at udnytte strømmen bedre, for at kunne realisere det fulde potentiale. Det er her, at Power-to-X-teknologien kommer ind i billedet. Power-to-X betyder overordnet set at lave elektricitet om til noget andet. Power-to-X er således en samlet betegnelse for teknologier, hvor elproduktion, typisk via elektrolyse, omdannes til brint, syntetiske gasser, brændstoffer eller kemikalier.

Fremtidens grønne brændstoffer

Power-to-X kan bidrage betydeligt til at løse klimaudfordringerne. Grøn strøm fra sol og vind kan omdannes til brint eller brintbaserede produkter såsom ammoniak, metanol, metan og dieselprodukter og dermed erstatte fossile brændsler i de sektorer, der ikke kan køre på ren el f.eks. via batteri.

De enorme danske ressourcer af havvind i Nord- og Østersøen kan danne grundlag for, at Danmark får en nøglerolle i udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer i Europa. Den danske vision om at bruge grøn el til produktion af brint og andre klimavenlige brændstoffer står dog bestemt ikke alene. Også Holland, Tyskland og andre europæiske lande er i gang med at formulere og udføre ambitiøse flagskibsprojekter med Power-to-X som omdrejningspunkt.

En del af regeringens klimahandlingsplan

Som en del af regeringens klimahandlingsplan, sigtes der mod, at Danmark som det første land i verden skal påbegynde en ny epoke i udbygningen af havvind med et paradigmeskifte fra enkeltstående havvindmølleparker til energiøer. Det skal sikre en mere effektiv udnyttelse af havvindressourcer langt fra kysterne. Den grønne strøm fra energiøerne skal både bruges direkte, men også omdannes via Power-to-X, så den kan bruges i sektorer, som ikke kan anvende grøn elektricitet direkte, for eksempel luftfart, tung transport, nogle processer i erhverv mv.

Relevant for dette tema